N.H. 52, Bhadhadar, Sikar (Raj.) - 332315

Swami Keshwanand College of Arts, Science and Commerce

  • CALL NOW

    9829219402, 9414038502

Teaching Staff

Staff List 
S.N NAME SUBJECT QUALIFICATION DATE OF APPOINTMENT PREM / TEMP SALARY PF
1 MR. LALIT KISHOR TANWAR POL. SC. MA, MPhil, NET, 9/2/2012 PER 47467/-  
2 DR. JANG BAHADUR CHEMISTRY M.SC. PHD 3/7/2017 TEM 21600/-  
3 MRS. SANJU SUNDA PHYSICS M.SC. NET 1/5/2015 TEM 21600/-  
4 DR. SHAKSHI JASUJA ZOOLOGY M.SC. PHD 1/7/2017 TEM 21600/-  
5 MR. NAGARMAL MATHS M.SC. 2/7/2017 TEM 21600/-  
6 MS. SONIKA MATHUR MATHS M.SC. Mphil 1/7/2017 TEM 21600/-  
7 MR. ASHISH PANWAR CHEMISTRY M.SC. 3/7/2011 TEM 21600/-  
8 SMT. RICHA PAREEK ZOOLOGY M.SC. Mphil 1/7/2017 TEM 21600/-  
9 MR. UMESH SAINI ZOOLOGY M.SC. Mphil 5/7/2016 TEM 21600/-  
10 SMT. SUNITA   ZOOLOGY M.SC. Mphil 1/7/2016 TEM 21600/-  
11 MR. RAKESH JANGIR BOTANY M.SC. SET 1/6/2016 TEM 21600/-  
12 MS. VANDANA ZOOLOGY M.SC. NET 4/7/2017 TEM 21600/-  
13 SMT. DEEPA SHARMA ENGLISH M.A. 1/7/2014 TEM 21600/-  
14 MR. DANARAM GEOGRAPHY M.A. Mphil 1/7/2014 TEM 21600/-  
15 MR. OMPRAKASH SUNDA POL. SC. M.A. Mphil 1/7/2015 TEM 21600/-  
16 MR. SOHAN LAL SAINI HINDI M.A. NET SET 1/6/2014 TEM 21600/-  
17 SMT. SUNITA KUMARI PHY.EDU. M.P.ED 1/7/2016 TEM 21600/-  
18 SMT. SUMITRA NEHRA LIBRARIEN M.LIB. 1/7/2016 TEM 21600/-  
19 MR. KAMAL KATARIYA COMPUTER P.G.D.C.A 7/7/2011 TEM 21600/-  
20 MR. SHANKAR LAL HISTORY M.A. NET SET 1/7/2016 TEM 21600/-  
21 DR. NIDHIBALA SHEKHAWAT ZOOLOGY M.SC. NET, PHD 1/7/2016 TEM 21600/-  
22 MR. MAKHAN LAL ABST M.COM. 1/7/2017 TEM 21600/-  
23 DR. NARAYAN SINGH BOTANY M.SC. Ph.D 1/7/2012 TEM 21600/-  
24 MS. MUKTA JHAWAR PHYSICS M.SC.Mphil 1/7/2016 TEM 21600/-  
25 MR. SHARWAN LAL SAINI SANSKRIT M.A. NET    1/7/2012 TEM 21600/-  
26 MR. UMESH KUMAR B.A.D.M.  M.com. Net 30/6/2017 TEM 21600/-  
27 MR. RAKESH BERWAL BOTANY M.SC. 1/7/2015 TEM 21600/-  
28 MR. NATHULAL VERMA CHEMISTRY M.SC.  1/7/2016 TEM 21600/-  
29 MR. IMRAN KHAN URDU M.A. 1/7/2017 TEM 21600/-  
30 MS. SAVITA SINGH HOME SCIENCE M.A. 1/7/2015 TEM 21600/-  
31 MR. RAVI SHARMA EAFM M.COM 1/7/2016 TEM 21600/-